Medverkande institutioner i Körcentrum Syd

Musikhögskolan i Malmö

Musikhögskolan i Malmö har en central roll i regionen när det gäller att utbilda blivande
körledare för kyrka, skola och det fria körlivet. Vad gäller konsertaktiviteter är Musikhögskolan också en engagerad aktör, som vill ta ett stort ansvar för att stärka och stimulera körlivet. Genom Körcentrum Syd finns bästa möjliga förutsättningar för detta.

Kontakt: lena.ekmanfrisk@korcentrumsyd.se

Till Musikhögskolan i Malmö

Odeum

Odeum vid Lunds Universtet har som främsta uppgift att stödja det studentbaserade musicerandet vid universitetet. Inom körområdet sker detta genom Lunds Akademiska Kör som är en blandad studentkör på hög nivå, samt genom fria universitetskurser i körsång, interpretation och kördirigering. Odeum har även en omfattande verksamhet med orkester-, kör- och kammarmusikkonserter.

Kontakt: cecilia.martin-lof@korcentrumsyd.se

Till Odeum

Musikvetenskap

Musikvetenskap är ett humanistiskt ämne. Det mänskliga sjungande är i hög grad ett kulturellt fenomen, därför studeras dess utveckling och förändring över tid. Körsångens och körers historia säger mycket om samhällets utveckling. Musikvetenskapen bidrar med en global inventering av körforskningsområdet

Kontakt: Ursula.Geisler@korcentrumsyd.se

Till Avdelningen för musikvetenskap

Malmö Högskola

Malmö akademiska kör- och orkester har kommit att inta en naturlig och självklar plats i Malmös kulturliv med konsertverksamhet hela året. Som representanter för Malmö högskola bedriver ensemblerna ett omfattande internationellt arbete med egna turnéer och gästande orkestrar och körer från hela världen.

Malmö högskola driver olika projekt inom Körcentrum Syd, exempelvis Rösträtt – barns rätt till sång på barns villkor och Körreferensbibliotek – regionalt, virtuellt och nationellt stöd för körlivet.

Kontakt: daniel.hansson@korcentrumsyd.se

Till Malmö Högskola

Malmö SymfoniOrkester

Kören har en stor plats i den symfoniska repertoaren. MSO medverkar i Körcentrum Syd för att stimulera intresset för kör- och orkestermusik. Vi deltar i processen att ge regionens körsångare utmaningar och goda förebilder genom samarbetsprojekt med olika körer och engagemang av professionella ensembler. MSO strävar också efter att mer ny musik ska skrivas för kör och orkester.

Kontakt: cecilia.torstensson@korcentrumsyd.se

Till Malmö SymfoniOrkester

Musik i Syd

Musik i Syd har en roll som musikproducent, samarbetspart, arrangör och samordnande aktör i kulturlivet i Skåne, Kronoberg, södra Sverige och Öresundsregionen. Musik i Syd arbetar genrebrett med konstmusik, folk- och världsmusik, jazz och riktar en stor del av verksamheten mot barn och unga. Att främja och stimulera körlivet i regionen är ett viktigt inslag i verksamheten – utöver ordinarie konsertproduktioner, som ingår främst i kammar- och folkmusikutbudet, var Musik i Syd arrangör för Lund International Choral Festival 2008, på uppdrag av Lunds kommun.

Kontakt: ann-marie.ekman@korcentrumsyd.se

Till Musik i Syd

Läs mer om Kick för kör, Musik i Syds körprojekt för barnkörer