Rösträtt

Barns rätt till sång på barns villkor

Gemensam sång förkroppsligar ett demokratiskt samhälle där varje person har en röst och alla kan delta på lika villkor oavsett klass, kön och etnicitet. Det är ett barns rättighet att bruka rösten tillsammans med andra, att sjunga ut med självförtroende på den egna röstens villkor. Men det är inte alltid kunskapen om barnröstens unika villkor finns i samhället, hemmet och förskolan.

Med projektet RÖSTRÄTT vill Malmö högskola och Körcentrum Syd åstadkomma en radikal förbättring av kunskaper kring barns sång och röst i Region Skåne. Genom skapande projekt, fortbildning för personal i förskolan, workshops, forskning och seminarier hoppas vi vända en oroväckande trend – att gemensam sång och rätten att kunna bruka den egna rösten försvinner.

För mer information, kontakta projektledaren
Sara Backlund Hammar
sara.backlund.hammar@korcentrumsyd.se

www.mah.se/musik
www.mah.se/rostratt